Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

MOBIS.sk, s.r.o
Zlatnicová 936/47

029 43 Zubrohlava

Zapísaný v Obchodnom registry Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 68721/L

IČO: 51 157 233

DIČ: 2120610767

IČ DPH: SK2120610767

Orgán dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71, P.O. Box B-89

011 79 Žilina 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 041/ 7632 130 
fax č.: 041/ 7632 139 

Kontaktné údaje :

o    e-mail: motobike@orava.sk

o    telefón: +421918187890

o     číslo účtu pre bezhotovostné platby: 

IBAN: SK0409000000005136587595

OBSAH:

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

10. DORUČOVANIE

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

REKLAMAČNÝ PORIADOK

DODACIE PODMIENKY

Znenie obchodných podmienok :

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti  MOBIS.sk, s.r.o (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.motobike.orava.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.motobike.orava.sk (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet").

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj ​​užívateľský účet dlhšie ako 365 dní nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov (okrem poplatku za balenie a doručenie tovaru). Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.

Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
- objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
- spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru
- nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo " POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​alebo telefonicky).

3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3.9. Objednaný tovar ak je skladom bude spracovaný a odoslaný najneskôr v nasledujúci pracovný deň .

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a)  v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

b)   prevodom na účet predávajuceho po objednani tovaru pred jeho zaslaním na miesto určené kupujúcim v objednávke.Ak kupujúci neuhradí cenu tovaru na účet predavajúceho  do 2 dni ,predavajúci má právo objednávku zrušiť.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. 

4.3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.4. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.5. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci  je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho spolu s tovarom na zadanú adresu.

4.6.Predavajúci má pravo o zmenu platby tovaru z dobierky na platbu vopred v prípade ak : kupujúci v minulosti neprebral zásielku alebo cena poštovného prevyšuje cenu tovaru

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 5.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do siedmych (7) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do 7 dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do siedmych (7) pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 € za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tohto tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody vzniknutej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj v prípade, keď škoda presahuje zmluvnú pokutu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, kompletný a v  pôvodnom obale – tak, aby bol schopný ďalšieho predaja.

5.4. V lehote 10 dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa článku 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu kupujúcemu najneskôr do 20 dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa článku 5.4 obchodných podmienok, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim, alebo poštovou poukážkou. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu na účet určený kupujúcim, alebo poštovou poukážkou už pri vrátení tovaru kupujúcim. Ak bude kupujúci žiadať vrátenie peňazí za objednaný tovar, bude mu preplatená cena zakúpeného tovaru bez poštovného

5.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude použitý, poškodený, opotrebovaný, čiastočne opotrebovaný alebo nekompletný, zaniká kupujúcemu nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 

Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ?

V prípade, ak kupujúcemu tovar nevyhovuje, má nárok tovar vrátiť, a to do siedmých (7) pracovných dní od jeho prevzatia a postupuje nasledovne:

Kupujúci zašle nepoškodený, nepoužívaný  tovar schopný ďalšieho predaja na adresu predajne:  MOBIS.sk, s.r.o so sídlom Zlatnicová 936/47, 029 43 Zubrohlava. Do balíka priložte original faktúru spolu so sprievodným listom, v ktorom uvedie text:  "Odstupujem od kúpnej zmluvy a požadujem vrátenie kúpnej ceny". Do sprievodného listu kupujúci uvedie svoje kontaktné údaje (adresa, telefón, email) a číslo účtu, na ktoré mu predávajúci vráti peniaze.

Kupujúci v žiadnom prípade nesmie vrátiť tovar späť na dobierku !!! V takomto prípade si predávajúci vyhradzuje právo tovar neprevziať.

Ako postupovať v prípade, ak chce kupujúci vymeniť tovar ?

V prípade ak kupujúcemu tovar nevyhovuje, môže tovar vrátiť a vymeniť ho za iný druh tovaru a to do štrnástich (14) kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Ak bude cena požadovaného tovaru vyššia, zvyšok sa doplatí pri prevzatí zásielky a ak bude cena nižšia, predávajúci peňažný rozdiel vráti na účet určený kupujúcim. Ak chce kupujúci tovar vymeniť, postupuje nasledovne:

Kupujúci zašle nepoškodený, nepoužívaný tovar schopný ďalšieho predaja na adresu predajne: MOBIS.sk, s.r.o  so sídlom Zlatnicová 936/47, 029 43 Zubrohlava . Do balíka priloží original faktúru spolu so sprievodným listom, v ktorom uvedie text :  "Žiadam o výmenu za tovar ...". Do sprievodného listu kupujúci uvedie svoje kontaktné údaje (adresa, telefón, email) a číslo účtu, na ktoré mu predávajúci v prípade nižšej ceny za požadovaný tovar vráti peniaze.

Kupujúci berie na vedomie, že tovar, ktorý zasiela späť na uvedenú adresu, odošle  v pôvodnom neporušenom obale a nesmie niesť známky použitia (nepoškodené), má by byť kompletný (záručný list, návod, ak boli súčasťou tovaru). Ak bude kupujúci žiadať vrátenie peňazí za objednaný tovar, bude mu preplatená cena zakúpeného tovaru bez poštovného. Pri výmene tovaru kupujúci hradí poštovné náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu pri odosielaní vymeneného tovaru.

Kupujúci v žiadnom prípade nesmie vrátiť tovar späť na dobierku !!! V takomto prípade si predávajúci vyhradzuje právo tovar neprevziať.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že sa na spôsobe dopravy dohodol na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4 Pri prevzatí tovaruod prepravcu je kupujúci  povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi.V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacého o neoprávnenom vniknuti do zásielky nemusi kupujúci zásielku od preravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

6.5 V prípade ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti MOBIS.sk,s.r.o. ,je spoločnosť MOBIS.sk,s.r.o. oprávnená od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

6.6 Podľa § 614 občianského zakonníka

(1) Ak je predavajúci podľa dohody s kupujúcim alebo podľa povahy veci povinný dodať vec na miesto určené kupujúcim,kupujúci je povinný prevziať vec pri dodaní.V ostatných prípadoch je kupujúci povinný prevciať vec pri predaji,ak sa s predavajúcim nedohodol inak.

(2) Ak kupujúci neprevezme vec v čase uvedenom v odseku 1. predavajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie,výšku poplatku ustanovuje osobitný predpis,prípadne určuje dohoda medzi účastnikmi.

6.7 Ak predavajúci má podozrenie ,že z danej adresy ,IP adresy bola odoslaná objednávka od osoby(kupujúceho),ktorý v minulosti neprebral zásielku ,je oprávnený požadovať platbu vopred spolu s nákladmi vynaloženými pri dodaní predchadzajúcej objednávky (t.j.poštovné+balné +vratné) .Ak kupujúci odmietne ,predavajúci má právo objenávku zamietnuť.

 
 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované.

7.3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

7.4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

7.5. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky.

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene využívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (článok 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

a) požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

b) požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety považovaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite problémový stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

9.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10. DORUČOVANIE

10.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

10.2. Správa je doručená:

o    v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,

o    v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,

o    v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) odoprie zásielku prevziať,

o    v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

11.3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

11.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe. Zmluva a všeobecné obchodné podmienky sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

V Zubrohlave, dňa  16.10. 2017

Zodpovedná osoba:Martin Čučka

 

 REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácie“).

1.2 „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť MOBIS.sk, s.r.o.

1.3 „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

2. Záručné podmienky

Nárok na uplatnenie záruky u predavajúceho kupujúcim zaniká:

 -nepredložením dokladu o zaplatení (faktúry)

-neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru

-uplynutím záručnej doby tovaru

-mechanickým poškodním tovaru spôsobeným kupujúcim

-použitím tovaru v podmienkach ,ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,chemickými a mechnickými vplyvmi prirodzenému prostrediu

-neodborným zaobchádzaním ,obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

-poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,obsluhou alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,všeobecnými zásadami ,technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR

-poškodením tovaru neodvrátiteľmými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami

-poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením

-neodborným zásahom ,poškodením pri doprave,poškodení vodou,ohňom,statickou či atmosferickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

-zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

- nepredložením  dokladu o odbornej montáži náhradných dielov odborníkom resp. autorizovaným  servisom 

 

2.1 Ak tovar vykazuje zjavné vady, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.

2.2 V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.

2.3 Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Predávajúci nezodpoveda za vady spôsobene nevhodným používaním a mechanickým poškodením.

2.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu je účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy.

2.5 V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

2.6 Montáž náhradných dielov zverte do rúk odborníka resp. autorizovanému servisu.Pri reklamácii tovaru predložte doklad o odbornej montáži.

3. Vybavenie reklamácie

3.1 Reklamácia sa uplatňuje v sídle predávajúceho.

3.2 V prípade, že kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie vady tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv tovaru určený iný subjekt ako predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

3.3 V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predávajúceho, zaistí záručnú opravu predávajúci. Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení  reklamácie predávajúci informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.

3.4 Ďalej je predavajúci oprávnený vyžadovať od kupujúceho pri reklamácii tovaru doklad o odbornej montáži náhradných dielov  ako je taktiež uvedené na faktúre.

3.5 Reklamácie vrátane odstránenia vady musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by šlo o neodstrániteľnú chybu.

3.6 V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

3.7 V prípade, že je reklamovaný tovar na náklady kupujúceho doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na začatie plynutia lehoty na vybavenie reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

3.8 Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na vybavenie reklamácie v súlade s príslušným ustanovením zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

3.9 Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim na prevzatie opraveného tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

3.10 Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

3.11 Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom, t.j. najmä pri:

•  porušení ochranných pečatí a nálepok, ak na výrobku nejaké sú

• použivaní tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

4. Záverečné ustanovenia

4.1 V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

4.2 Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 16.10.2017. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

5. Záruka

• Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnýmmi podmienkami podľa Obchodného zákonníka.

• Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

• V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína plynúť záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

• Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

6. Záručné listy

Značky a kategórie tovarov, ku ktorým slúži daňový doklad ako záručný list:

• Pre tovar, pri ktorom nie je riadne priložený záručný list, platí dodací list, resp. faktúra aj ako záručný list. Daňový doklad obdržíte dodatočne najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru.

DODACIE PODMIENKY:

Objednaný tovar posielame Slovenskou poštou. Cena poštovného a balného je od 3,50 –10 €, podľa hmotnosti tovaru. Tovar Vám bude zaslaný do 3 pracovných dní od spracovania objednávky.(neplatí pre tovar z kategórie BOXY, PNEUMATIKY, KOLESÁ a MOTORY, vtedy Vás kontaktujeme a dohodneme sa s Vami o pre Vás najvýhodnejšom doručení).

 Ďalšou možnosťou dopravy je doprava kurierom ,vtedy je cena dopravy od 5 do 15€ s DPH v závislosti od hmotnosti.Tovar Vám v tomto prípade bude doručený nasledujúci pracovný deň od spracovania a odoslania tovaru. Cez sviatky sa tovar neodosiela.

Ak tovar nie je skladom ,dodaciu lehotu Vám upresníme telefonický alebo emailom.

 

 

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk MOBIS.sk, s.r.o. © 2024